Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

FIX-H+N®

Biologický přípravek určený k ošetření silážní i zrnové kukuřice (Zea mays) a všech druhů zeleniny. Preparát FIX-H+N® obsahuje dva druhy bakterií, které kolonizují rhizosféru a vytvářejí s kořeny plodin volnou symbiózu. Bakterie zajišťuji rostlině lepší příjem živin a zároveň vážou vzdušný dusík do půdy. Dalším přínosem je produkce rostlinných hormonů (cytokininů), které podporují růst plodiny.

Půdní mikroflóra zahrnuje široké spektrum organismů, které zastávají různé systémové role a vstupují do vztahů s různými druhy rostlin. Přípravek FIX-H+N využívá přírodního potenciálu prospěšných bakterií vázaných na rhizosféru. Vysoká koncentrace těchto bakterií vede k potlačení patogenních organismů, zlepšení živinové bilance (rozklad organických i anorganických složek, usnadnění přímého příjmu živin, vázání vzdušného dusíku). Bakterie obsažené v přípravku FIX-H+N navíc přímo ovlivňují fitnes plodiny produkcí rostlinných hromonů cytokininů. Konečným efektem je zvýšení výnosů.

CHARAKTERISTIKA POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU

FIX-H+N® je biologický přípravek na bázi dvou druhů bakterií (složek FIX-H a FIX-N). Obě složky jsou odolné vůči pesticidům používaným v kukuřici. Formulace je tekuté médium, které se bez dalších úprav přidává do tanku. Přípravek je určený pro aplikaci do plodin pěstovaných na všech bonitách půd v podmínkách České republiky.

Nová formulace přináší zlepšení v odolnosti proti UV záření, a tedy větší jistotu správné aplikace i za slunečného počasí.

PRINCIP PŮSOBENÍ

Účinek přípravku FIX-H+N je v první řadě založen na vytvoření „volné symbiózy“, oboustranně prospěšného vztahu mezi kořeny hostitelské rostliny a bakterií, která se běžně vyskytuje v přírodních půdách. Tato symbióza vzniká kolonizací rhizosféry kořenů rostlin. Bakterie svou přítomností umožňují rostlinám vyrovnat se s nepříznivými podmínkami jejich stanovišť (nízké pH, nízká dostupnost živin, tlak chorob z půdy - Fusarium, Colletotrichum, Bothritis a jiné). Ke kolonizaci kořenů rostliny dochází v průběhu několika dnů po aplikaci, ať už pre-emergentní nebo časně post-emergentní.

Základní mechanismy účinku složky FIX-H:

  • Napomáhá balancovat pH v okolí kořenů a přečkávat stresové období způsobené suchem. Bakterie produkují enzym 4-hydroxyacetofenon monooxygenázu, který převádí piceol, NADPH, H+ a O2 na 4-hydroxyfenyl acetát, NADP+ and H2O. Během této reakce jsou spotřebovávány volné vodíkové ionty (H+), které ovlivňuji kyselost půd. Obecně platí, že čím kyselejší je půda, tím výraznější přírůstek pH můžeme očekávat.
  • Chrání kořen proti houbovým chorobám (Fusarium, Colletotrichum aj.) a vytlačuje z půdy další patogenní houby, které ohrožují následné plodiny (Sclerotinia, Verticillium aj.).
  • Díky symbióze bakterií a rostliny dochází ke zlepšení přímého příjmu živin. Bakterie dále rozkládají organické sloučeniny i složitější anorganické molekuly (blokované živiny).

Základní mechanismy účinku složky FIX-N:

  • Bakterie váže za anaerobních podmínek vzdušný dusík. Ačkoli se jedná o energeticky náročnou reakci, jsou bakterie schopné za předpokladu anaerobních podmínek a dostatku organické hmoty v půdě navázat 15-40 kg N/ha..
  • Dalším mechanismem, který se může uplatnit je podpora imunity v rostlině (indukovaná ochrana).
  • Bakterie produkují rostlinné hormony cytokininy. Rostlina má díky tomu zajištěn přísun cytokininů z půdy a šetří energii potřebnou k jejich tvorbě; zároveň se tím zvyšuje koncentrace hormonů v rostlinných pletivech, což má za výsledek lepší růst plodiny.

Pokus v ledním salátu; Ostrá, NB; 2018: Lepší výživa zprostředkovaná bakteriemi se projevuje nejen na velikosti hlav salátu, ale i na jejich plnosti. Nahoře ošetřená varianta, dole kontrola

Symbiotický vztah a jeho přínosy

V přirozených podmkách je kukuřice mykorhizní rostlinou; to znamená, že roste v oboustraně prospěšném vztahu s houbovým symbiontem. V produkčním zemědělství však mykorhizní houba nestačí vlivem osevních postupů kolinizovat kořenový systém a kukuřice je nucena využívat další možnosti: a tou je spolupráce s bakteriemi. Toto pravidlo obecně platí i pro zeleninu.

Vytvořením symbiózy mezi kořeny a těmito bakteriemi dochází ke zlepšení výživy. Bakterie totiž svými biodegradačními pochody uvolňují minerální látky z odumřelých živočišných a rostlinných tkání a štěpí složité chemické komplexy - produkty obou procesů se stávají živinami dostupnými pro rostlinu. Složka FIX-N dále váže vzdušný dusík do půdy rovnou ke kořenům. Rostliny s těmito bakteriemi v rhizosféře jsou odolnější vůči některým stresovým faktorům životního prostředí, jako jsou sucho, nízké pH, dostupnost živin (N, P) nebo patogeny houbového původu napadající rostliny z půdy (Verticillium, Fusarium, Bothritis aj.).

Konečným efektem je navýšení výnosu plodiny.


Pokus v kukuřici (zrno), lokalita Žabčice 2014, t/ha
Přípravek Fix-H+N přinesl navýšení výnosů o 5% oproti kontrole.

Registrační pokus (stanice Žabčice): Kukuřičné klasy sklizené na kontrolní (vlevo) a ošetřené (vpravo) ploše. Po aplikaci přípravku FIX-H+N je patrné zlepšeni výnosu.

Podmínky pro aplikaci

Nová formulace přípravku přináší větší ochranu bakterií na slunci. Znamená to, že se můžete cítit více jisti při aplikaci i za slunečního svitu. Ideální aplikace je doporučována za oblačného počasí nebo navečer. Aby se buňky řádně dostaly ke kořenům, přípravek by měl být aplikován do vlhké půdy.

Bakterie v přípravku pocházejí z našich klimatických podmínek a dobře snášejí široké rozmezí teplot.

Dávkování

Obě složky přípravku se míchají až v postřikovacím tanku před vlastní aplikací.

Aplikační dávka: 0,5 l/ha - složka FIX-H a 0,5 l/ha – složka FIX-N

Množství vody: 200-600 l/ha dle vlhkostních podmínek půdy

Termíny pro aplikaci

Pro kukuřici doporučujeme aplikovat přípravek časně post-emergentně, v měsíci květnu a červnu.

Do zeleniny:
Použití bakterií ve skleníku je vhodné již při vzcházení rostlin, kdy získáme zdravější sadbu. V polních podmínkách aplikujeme až po vzejití, bakterie se váží na kořen a chrání rostlinu proti většině patogenů. Zároveň upravují pH v okolí kořene a pomáhají s výživou roslin.

  • při přípravě sadby
  • po výsadbě v průběhu celého roku
  • při výsevu na pole až po vzejití

Tank MIXy s dalšími přípravky

Nejsou známa žádná omezení s kombinacemi herbicidů určených do kukuřice.
V zelenině je třeba vyvarovat se kombinaci s dusíkatými hnojivy (koncentrace vyšší než 5%) a s listovými hnojivy obsahujícími bór.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
Viditelně rozdílný vzrůst kukuřice na ošetřené (vlevo) a kontrolní ploše (vpravo).