Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

Výsledky pokusů a zkušenosti zemědělců

Informace ze sezóny 2019

Pokusy v zelenině

V roce 2019 jsme se zaměřili na dva základni představitele kořenové zeleniny: na brambory a celer. Pokusy probihaly na lokalitách Červený Újezd a Přerov nad Labem

A) BRAMBORY, Červený Újezd
Sledována byla hmotnost hlíz pod trsem, přičemž zvláštní zřetel byl brán na hlízy konzumní velikosti. Varianta ošetřená přípravkem FIX-H+N vykázala navýšení výnosu o 9,7%, v kategorii konzumních hlíz pak o 6%.

 
Řádky brambor na pokusné lokalitě Červený újezd v roce 2019

B) CELER, Přerov, NB
Na lokalitě Přerov nad Labem byl zkoumán vliv bakteriálních přípravků MONAS technology na průměrnou hmotnost očištěné bulvy celeru. U všech ošetřených variant bylo docíleno signifikantního navýšení výnosu, a to nejméně o 6,9%. Nejlepší výsledky byly zaznamenány v případě přípravku FIX-H+N, kdy výnos vzrostl o 13,4%.

 
 
Přerov nad Labem, 2019: Vážení očištěných bulv celeru
 
Přerov nad Labem, 2019: Nejlepšího výnosu celeru bylo dosaženo díky FIX-H+N
Přerov nad Labem, 2019: Zdravé rostliny celeru s plně vyvynutými hypokotyly

PROMETHEUS

Výsledky pokusů v řepce za sezónu 2019, zaznamenané na lokalitách Humpolec a Troubsko a vyhodnocené Českou zemědělskou univerzitou

A)Sledování výnosu šesti nezávislých ploch na pokusné lokalitě Humpolec. Tlak ze strany chorob byl na této lokalitě zanedbatelný.

B)Sledování zdraví porostu na pokusné lokalitě Troubsko, která byla napadena fomovou hnilobou (Phoma lingam). Pozorování proběhlo na třech párech ploch a index promořenosti (0 - 4) byl odečtěn dvakrát za sezónu.


Pozitivní účinek přípravku PROMETHEUS®CZ byl doložen jak na pokusných plochách se zdravým porostem řepky, tak v podmínkách se silným vlivem fomové hniloby. Na nezasažených plochách bylo dosaženo statisticky průkazného navýšení výnosu (o 10%) a zdraví rostlin na napadených plochách se zlepšilo o více než polovinu (index promořenosti klesl o 1,4 bodu z celkových 4).

FIX-H+N

Výsledky pokusů z výzkumné stanice Červený Újezd, vyhodnocené Českou zemědělskou univerzitou

A1) SILÁŽNÍ KUKUŘICE, ZELENÁ HMOTA
Produkce biomasy silážní kukuřice byla sledována na znáhodněných plochách se čtyřmi opakováními.

A2) SILÁŽNÍ KUKUŘICE, SUŠINA
Rozdíly v produkci biomasy byly ještě patrnější, když byla brána v potaz pouze suchá hmota.


B1) ZRNOVÁ KUKUŘICE, VÝNOS ZRNA
Stejné pokusné podmínky jako v A) byly použity i v případě zrnové kukuřice. Zde jsme sledovali produkci surového i suchého zrna.

B2) ZRNOVÁ KUKUŘICE, HTS
Výsledky pokusu B), vynesené jako rozdíly v HTS, tj. v hmotnostech tisícovky semen


Po aplikaci přípravku FIX-H+N došlo ke statisticky průkaznému navýšení produkce zelené hmoty (u silážní kukuřice, o 4,1%) i výnosu surového zrna (u zrnové kukuřice, o 12,2%). Rozdíly byly ještě patrnější v případě rostlinné sušiny (navýšení o 25,5%) a suchého zrna (+14,0%). Průkazné bylo i zlepšení HTZ - o 4,2%.

Informace ze sezóny 2018

Pokusy v zelenině

V roce 2018 jsme všechny naše produkty testovali na dvou plochách v okrese Nymburk: na lokalitě Ostrá (lední salát) a na lokalitě Přerov (lední salát a letní květák při rozšířeném designu s vmezeřenými kontrolami). Sledována byla zejména váha očištěných hlav zeleniny.

A1) Ledový salát; Ostrá, NB

 

A2) Ledový salát; Přerov, NB

 
 
Ostrá 2018: Ledový salát krátce před sklizní
Přerov, NB; 2018: Vyhodnocování výsledků srovnávacího pokusu
LEDOVÝ SALÁT
Srovnávací pokusy, které byly založeny na vyvýšených záhonech pod závlahou, prokázaly, že použití bakteriálních přípravků přináší navýšení výnosu očištěných hlav o 16 až 42%. Volba konkrétního produktu závisí na druhu půdy a místních podmínkách.

B) Letní květák; Přerov, NB

 
 
Přerov, NB; 2018: Hlavy květáku je před statistickým zpracováním třeba pečlivě očistit, přeměřit a zvážit
 
Přerov, NB; 2018: Vyměřování pokusných ploch pro experiment s ošetřenými variantami prokládanými kontrolami
 
Kořenový systém květáku: jen rostlina se zdravými kořeny je schopna dosáhnout maximálního výnosu
LETNÍ KVĚTÁK
Vzhledem k tomu, že podmínky umožňovaly rozšířený design pokusu, výsledky jednotlivých variant jsou vztaženy ke svým vlastním kontrolám. V polních podmínkách bylo dosaženo excelentního navýšení výnosu zhruba o 20%.

Informace ze sezóny 2017

FIX-H+N

Výsledky dvou nezávislých pokusů v kukuřici, vyhodnocených v sezóně 2017.

A1) Výsledky pokusu na plochách ZD Kámen: celkový výnos
(n=12, údaje jsou v t/ha)

 

A2) Výsledky pokusu na plochách ZD Kámen: procento sušiny
(n=12, údaje jsou v hmotnostních procentech)

 

B1) Výsledky ověřovacího pokusu ČZÚ (Červený Újezd): celkový výnos
(n=4, údaje jsou v t/ha)

 

B2) Výsledky ověřovacího pokusu ČZÚ (Červený Újezd): procento sušiny
(n=4, údaje jsou v hmotnostních procentech)

 
V obou nezávislých pokusech, z nichž každý sestával z několika nezávislých pozorování, došlo po aplikaci přípravku FIX-H+N nejen ke zlepšení výnosu zelené hmoty, ale i k nárůstu procenta suché biomasy.

PROMETHEUS, slunečnice

Výsledky pokusů v porostech slunečnice ze sezóny 2017. Grafy A1-A3 zachycují omezení rozvoje chorob ve slunečnici; údaje jsou v procentech napadených rostlin.

A1) Sklerotinivá hniloba na lodyze ve fázi zrání

 • Velké Pavlovice
 • Ratíškovice
 • Průměr
 

A2) Fomové černání na lodyze ve fázi zrání

 • Velké Pavlovice
 • Ratíškovice
 • Průměr
 

A3) Verticiliové vadnutí ve fázi zrání, údaje pocházejí z lokality Ratíškovice

 

B) Nezávislé pokusy ve slunečnici probíhající v roce 2017: sledování výnosu

 • Velké Pavlovice
 • Ratíškovice
 • Průměr
 • (Údaje jsou v v t/ha)
 

Na obou lokalitách bylo po aplikaci přípravku Prometheus pozorováno navýšení výnosu. Rozdíl byl ještě patrnější po zkombinování přípravku Prometheus a fungicidu.

Sklerotiniová hniloba, fomové černání a verticiliové vadnutí jsou houbové choroby, které mají podstatný negativní vliv na výnosy slunečnice. Naše pokusy ukazují, že všechny tyto choroby lze výrazně potlačit aplikací přípravku Prometheus nebo ještě význěji kombinací přípravku Prometheus a fungicidu.

HIRUNDO

Výsledky z řepkových testovacích ploch Rostěnice, a.s., Vyškov a ZD Kokory za poslední čtyři roky

A) Rostěnice, a.s., Vyškov: výsledky pokusu z roku 2017
(n=1, v t/ha a procentech podle kontroly)

 

B) ZD Kokory - výsledky pokusů z let 2015-2017
(n=5, v t/ha a procentech podle kontroly, kontrolu představuje průměrný výnos podniku)

 
Jak na pokusné ploše Rostěnice, a.s., Vyškov v roce 2017, tak v dlouhodobém průměru na plochách ZD Kokory bylo dosaženo navýšení výnosu řepky.

PROMETHEUS, mák

Výsledky nezávislých pokusů v máku proběhnuvších v roce 2017 pod pracovištěm OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

 • Kontrolní plochy
 • Ošetřeno PROMETHEUS
 • (Výsledky jsou v t/ha)
 

Ošetřený porost vykazoval na všech sledovaných plochách lepší zdravotní stav a nyvýšení výnosu - v průměru o 12,4%.

Informace ze sezóny 2016

PROMETHEUS, řepka

ZD Borotín 2016 - sledování napadení porostu řepky primární infekcí hlízenkou (tj. napadení kořenů a kořenového krčku z půdy) a celkového výnosu

A) Množství napadených rostlin

 • Počet rostlin v jednotlivých kategoriích:
 • Zdravé
 • Jinak napadené
 • Napadené primární infekcí z půdy
 

B) Výnos podle typu zásahu (v t/ha a procentech podle kontroly)

 
V obou ošetřených variantách kleslo napadení porostu o 70% a výnos v průměru vzrostl o 5%.

PROMETHEUS, mák

Výsledky pokusů v porostech máku ze sezóny 2016

A) Nezávislé pokusy v máku probíhající v roce 2016 pod pracovištěm OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

 • Kontrolní plochy
 • Ošetřeno PROMETHEUS
 • (Výsledky jsou v t/ha)
 

B) Pokus Krucemburk 2016, na snížených dávkách dusíku (80 kg/ha)

 • Kontrolní plocha
 • Ošetřeno PROMETHEUS
 • (Výsledky jsou v t/ha)
 
Na všech sledovaných plochách vykazovaly ošetřené porosty obou testovaných odrůd lepší zdravotní stav a výrazné navýšení výnosu. Při snížení dávky dusíku bylo dosaženo pozitivního výsledku, na němž se projevil výrazný efekt zlepšené dostupnosti živin z půdy.

PROMETHEUS, slunečnice

Výsledku pokusů v porostech slunečnice ze sezóny 2016.

A) Nezávislé pokusy ve slunečnici probíhající v roce 2016: sledování výnosu

 • Kontrolní plochy
 • Ošetřeno PROMETHEUS
 • (Výsledky jsou v t/ha)
 

Ošetřené porosty vykazovaly navýšení výnosu v průměru o 10,5%.

B) Výskyt vybraných houbových chorob ve slunečnici, pokusná stanice ÚKZÚZ Kujavy

 • Celkové napadení chorobami
 • Černá skvrnitost na stonku
 • Hlízenka na stonku
 

Bakterie působí proti houbovým chorobám zejména na kořenech, nicméně v nadzemních částech se projevuje indukovaná ochrana rostliny.

C) Sledování olejnatosti nažek ve dvou nezávislých pokusech

 • Pokusy SPZO:
 • Velké Pavlovice
 • Ratíškovice
 

Ze všech sledovaných variant bylo dosaženo nejvyšších hodnot olejnatosti po aplikaci přípravku Prometheus

D) Indukovaná ochrana rostlin vyvolaná bakteriemi přípravku Prometheus

 • Kontrola
 • Ošetřeno PROMETHEUS
 • (Čísla znamenají procento napadených rostlin)
 

Po aplikaci přípravku Prometheus bylo dosaženo zlepšení zdravotního stavu porostu i bez použití fungicidu.

FIX-H+N

Výsledku pokusů ze sezóny 2016

A) Sledování výnosu dvou odrůd zrnové kukuřice

 • Kontrolní plocha
 • Ošetřeno FIX-H+N
 • (Výsledky jsou v t/ha)
 

B) Podíl škrobu v zrnu (hodnoty jsou v procentech)

 

C) Podíl sušiny v rostlině

 • Kontrolní plocha
 • Ošetřeno FIX-H+N
 • (Výsledky jsou v t/ha)
 

D) Výnos silážní kukuřice (biomasa/siláž je udána v t/ha a procentech podle kontroly)

 
Všechny sledované parametry výnosu ve všech vyhodnocených pokusech vykázaly navýšení.

HIRUNDO

ZD Kokory, testování přípravku HIRUNDO v řepce - výsledky pokusu z roku 2016 (v t/ha a procentech podle kontroly)

 

 

Stejně jako v roce 2015 jsme na ošetřené ploše dosáhli prokazatelného navýšení výnosu.

Informace ze sezóny 2015

Pokusy znovu potvrdily, že mák výrazně reaguje zvyšováním výnosů na různé intenzifikační faktory.

 • Lokalita Červený Újezd: v tomto pokuse bylo dosaženo navýšení zisku o 2670 Kč/ha , u varianty Prometheus + Dithane byl zisk navýšen o 5590 Kč/ha .
 • Lokalita Krucemburk: během pokusu v Krucemburku bylo dosaženo nejvyššího výnosu v Kč/ha ( 70080 Kč/ha ) u varianty hnojeno DASA + Prometheus ve srovnání s variantou pouze hnojeno nebo pouze Prometheus.

Pokus v máku, lokalita Červený Újezd

4 opakování
VARIANTA VÝNOS kg/ha ZISK v Kč/ha
oproti kontrole
1Kontrola 1520 0
2Prometheus 1 l/ha 1590 2670
3Prometheus 1 l/ha + Dithane 2 kg/ha 1670 5590
Pro výpočet zisku byla počítána cena komodity makového semene: 45 Kč/kg, cena přípravků: Prometheus 1l/ha - 480 Kč/ha, Dithane 2kg/ha - 680 Kč/ha

Pokus v máku, lokalita Krucemburk

3 opakování
Pokus neměl kontrolní variantu, pouze různé varianty, jejichž výsledky jsou v tabulce
VARIANTA VÝNOS kg/ha ZISK v Kč/ha ZISK v Kč/ha
po odečtení nákladů va variantu
1hnojeno DASA 2 DT/ha 1466 65970 64530
2hnojeno DASA 2DT/ha + Prometheus 1 l/ha 1600 72000 70080
3Prometheus 1 l/ha 1366 61470 60990
Pro výpočet zisku byla počítána cena komodity makového semene: 45 Kč/kg, cena přípravku Prometheus 1l/ha: 480 Kč/ha,hnojivo DASA 2DT/ha: 1440 Kč/ha

Informace ze sezóny 2014

V tomto velmi úspěšném roce s ideálními klimatickými podmínkami jsme po aplikaci přípravku Prometheus získali opětovné pozitivní reference:

 • Pokusná stanice Kluky: Navýšení výnosu oproti neošetřené variantě o 6%
 • Výsledky výnosu od 4 pěstitelů, kteří udělali vyhodnocení, byly v průměru o 8,5% vyšší u ošetřené varianty přípravkem Prometheus.
V roce 2014 se nám podařilo rozšířit registraci do máku setého
OŠETŘENO NEOŠETŘENO


Ošetřeno PROMETHEUS®CZ 1 l/ha:
mák byl na 90kg N, listy zelené i ve spodní části.


Kontrolní plocha:
mák byl na 90kg N, listy od spodu žloutnou.
Snímky z pokusu Svazu Český mák v Krucemburku ukazují rozdíly mezi neošetřenou a ošetřenou variantou

Informace ze sezóny 2013

Agpi Písek a.s. - Ražice

agronom Strnad Bohdan

„Pojďte se podívat, jaké rozdíly jsou na tom našem pokusu vidět.“

Fotografie pokusných ploch
OŠETŘENO NEOŠETŘENO


aplikace PROMETHEUS®CZ - 1 l/ha na jaře 2013


kontrola (odděleno pěšinou)
Po aplikaci zůstává porost delší dobu zelený - viditelné při dozrávání

Info ze sezóny 2012

ZD Kojčice

agronom Ing. Milan Vaněček

„Mám problémy s pH. Jestli tento přípravek má pozitivní vliv na zvyšování pH, tak to by se mi líbilo moc. Nastříkáme PROMETHEUS na dvou polích polovinu a pH necháme prověřit. Jsem fakt zvědavý.“

Výsledky laboratoře
  OŠETŘENO NEOŠETŘENO
Pole 1 pH 6,1 pH 5,0
Pole 2 pH 6,7 pH 6,2

Eurofarms s.r.o.

agronom Ing. Peclinovský

„pH - snižování kyselosti půdy.. Byl bych rád, kdybychom to mohli otestovat na našem poli a nechat udělat rozbor.“

Výsledky laboratoře
  OŠETŘENO NEOŠETŘENO
Pole u Vlastiboře pH 6,8 pH 6,1

Shrnutí výsledků ze sklizně 2012 (počet výsledků od zemědělců = 10):

 • bylo průměrně dosaženo zvýšení výnosů o 5,5%
 • půdní reakce (pH) u všech měřených polí byla zvýšena v rozmezí o 0,5 - 1,1 jednotky

Sklizeň 2011

Agrodružstvo Počátky a.s.

agronom Luboš Nesládek:

„Jsem spokojený. Investice 470 Kč nám přinesla 4 % zvýšení výnosu. To v letošním roce dělá 1130 Kč zisku /ha."

ZD Horní Krupá

agronom Ing. Novák:

„Jsem spokojený. Investice 470 Kč nám přinesla 13% zvýšení výnosů, což v letošním roce je 3700 Kč/ha."