Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

PROMETHEUS®CZ

je biologický přípravek, který aktivně chrání porosty řepky (Brassica napus), hořčice (Sinapis alba), máku (Papaver somniferum), slunečnice (Helianthus annuus) a všech druhů zeleniny před houbovými chorobami napadajícími rostliny z půdy. Dále uvolňuje živiny vázané v organickém materiálu a zvyšuje pH půdy. Účinné agens preparátu PROMETHEUS®CZ je tvořeno živými bakteriemi rodu Pseudomonas v tekutém médiu. Na základě vzájemných pozitivních interakcí mezi bakterií a rostlinou dochází ke zvyšování výnosů. Preparát je chráněný naším patentem.

PRINCIP PŮSOBENÍ

Účinek přípravku PROMETHEUS®CZ je založen na volné symbióze (tj. oboustranně prospěšném vztahu) mezi kořeny hostitelské rostliny a bakterií. Bakterie aktivně chrání kořeny před houbovými chorobami. Zároveň je schopná inhibovat životnost sklerocií. Svými metabolickými procesy upravuje pH půdy. Předností této bakterie je navíc to, že velmi dobře snáší podmínky intenzivního zemědělství, mezi které patří užití umělých hnojiv a pesticidů. Vytvořením symbiózy dochází ke zlepšení výživy, přičemž je rostlině umožněn příjem jinak nedostupných živin. Přípravek PROMETHEUS®CZ napomáhá mineralizaci organické hmoty.

PŘÍNOSY V BODECH

Přínosy použití přípravku PROMETHEUS®CZ:

 • Účinnost proti chorobám

 • Chrání kořen proti houbovým patogenům
 • Preventivní opatření proti hlízence (inhibice růstu sklerocií)
 • Zlepšení příjmu živin

 • Napomáhá mineralizaci organické hmoty
 • Zvyšuje pH v kyselých půdách v průměru o 0,37
 • Uvolnění blokovaných živin z půdy
 • Napomáhá rozkladu reziduí pesticidů
 • Je vhodný do intenzivního i ekologického zemědělství
 • Zvýšení výnosu o 3 – 10% (15%)

Bakterie přípravku PROMETHEUS®CZ kolonizují kořen řepky a dovedou ho ochránit před napadením houbovými patogeny z půdy.

Ochraňuje kořen proti nežádoucím patogenům z půdy

Bakterie obsažené v přípravku PROMETHEUS®CZ kolonizují kořenový systém rostlin, vstupují s rostlinou do volné symbiózy a produkují látky, které zabraňují růstu houbových patogenů.

V laboratorních podmínkách jsme zjistili, že bakterie produkuje metabolické látky, kterými si dovede držet patogenní houby v odstupu (testováno na běžných chorobách, jako je Sclerotinia, Phoma lingam, Verticillium a Botrytis cinerea). Teoretický předpoklad se potvrzuje jak v polních pokusech, tak i provozních podmínkách, kde je zásadně potlačen výskyt primárních infekcí.

Zlešení příjmu živin

I v letech s nízkým tlakem houbových chorob dosahujeme po ošetření přípravkem Prometheus lepších výnosů díky uvolnění a zpřístupnění živin z půdy. Na tomto efektu se podílí úprava pH (viz níže) vedoucí k zpřístupněným formám fosforu, uvolnění živin z organické hmoty (její mineralizace) a vyvázání blokovaných živin ze složitých anorganických sloučenin. Zlepšení příjmu živin se projevuje na výnosu semene i jeho olejnatosti.

Zvýšení pH

Na kyselejších půdách dochází díky metabolické aktivitě baktérie k úpravě pH směrem k vyšším hodnotám. Změna pH je závislá na výchozí kyselosti půdy (viz graf), přičemž platí, že na kyselejších půdách zpravidla bývá výraznější navýšení (na základě 260 vzorků odebraných přímo z provozů). V řepkových porostech došlo k průměrnému nárůstu pH o 0.4 stupně.


Závislost navýšení pH na kyselosti půdy

Kresba bakterií v přípravku PROMETHEUS®CZ

Určeno do všech půd na kyselých substrátech

Přípravek PROMETHEUS®CZ je vhodný do všech typů půd s nižší bonitou. Víceméně celé Česko s výjimkou Polabí a Hanné.

Přípravek PROMETHEUS®CZ nedoporučujeme pro použití do černozemí a vůbec do půd s vysokým obsahem organických látek (3-5%) a zásaditou reakcí (nad 7 jednotek pH). Tady doporučujeme náš přípravek HIRUNDO®, speciálně cílený pro tyto typy půd.

Napomáhá rozkladu některých reziduí pesticidů v půdě.

Spolupracovali jsme s Vysokou školou chemicko-technologickou, kde se bakterie rodu Pseudomonas používají při likvidaci ropných derivátů v půdě ve vojenských prostorech nebo při haváriích.

Výsledky potvrzují, že i naše bakterie odbourávají rezidua pesticidů, což se pozitivně projevuje na možnostech pěstování následných plodin.

Podmínky pro aplikaci

Během aplikace je třeba vyvarovat se ostrého slunečního svitu, bakterie jsou totiž citlivé na UV záření. Doporučujeme aplikovat za oblačného počasí anebo navečer. Aby se buňky řádně dostaly ke kořenům, přípravek by měl být aplikován do vlhké půdy, případně krátce před deštěm, během deště i po něm.

Bakterie v přípravku pocházejí z našich klimatických podmínek a dobře snášejí široké rozmezí teplot. Pro aplikaci přípravku PROMETHEUS doporučujeme jakékoli teploty nad 0°C.

Dávkování
Aplikační dávka: 1 l/ha, množství vody 200-600 l/ha dle vlhkostních podmínek půdy.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

 

Použití v řepce

Průměrný nárůst výnosů v provozních podmínkách činí přibližně 6%, během let s vyšším tlakem houbových chorob je obvykle ještě vyšší. Ošetřený porost bývá v červnu a červenci vitálnější, delší dobu si drží zelené listy a vegetační sezóna porostu může být díky zvýšené fitness rostlin o několik dnů delší. Během teplého podzimu a zimy, kdy řepka vegetuje, se potýkáme s nedostatkem živin, který se projevuje fialověním porostu. Přípravek PROMETHEUS®CZ pomáhá uvolňování nezbytných nutrientů z půdy, takže si rostliny drží zelenou barvu.

Termíny pro aplikaci

 • podzimní aplikace – po vzejití během celého podzimu, možné též v předseťové přípravě. Společná aplikace s insekticidem (proti dřepčíkovi) nebo herbicidem (výdrol).
 • jarní aplikace – v časném jaře, jakmile podmínky umožní vjezd techniky na pole. Společná aplikace s insekticidem (proti krytonoscům).

Použití v máku

Při včasné aplikaci zabráníme padání klíčních rostlin a následné mezerovitosti porostu. Rostlina je chráněna proti primárním infekcím z půdy po dobu celé vegetační sezóny. Rozšířená nabídka živin se výrazně projevuje na zvýšení celkové vitality porostu a následného výnosu máku (viz Výsledky pokusů a zkušenosti zemědělců).

Termín pro aplikaci

 • Aplikujeme po zasetí, během vzcházení až do fáze děložních listů. Praktický tank-mix s preemergentním herbicidem nebo insekticidem v raných fázích vývoje.

Použití ve slunečnici

Bakterie chrání rostlinu proti primárním infekcím z půdy. Svou přítomností vyvolávají bakterie v rostlině indukovanou ochranu, projevující se i v nadzemních částech. Díky zlepšené dostupnosti živin po celou vegetační sezónu (tj. i během zrání) dosahujeme vyššího výnosu nažek i olejnatosti.

Termín pro aplikaci

 • Po vzejití, v raných obdobích vývoje až do fáze šesti listů.

Použití v zelenině

Použití bakterií ve skleníku je vhodné již při vzcházení rostlin, kdy získáme zdravější sadbu. V polních podmínkách aplikujeme až po vzejití, bakterie se váží na kořen a chrání rostlinu proti většině patogenů. Zároveň upravují pH v okolí kořene a pomáhají s výživou roslin.

Termíny pro aplikaci

 • při přípravě sadby.
 • po výsadbě v průběhu celého roku.
 • při výsevu na pole až po vzejití.

 

VÍCE: SE KTERÝMI PŘÍPRAVKY LZE PRODUKT PROMETHEUS®CZ KOMBINOVAT?